Reklamační řád k tapetám

REKLAMAČNÍ ŘÁD K TAPETÁM SPOLEČNOSTI LPK INVEST PRAHA, s.r.o.

Kupující převzetím zboží souhlasí s tím, že byl obeznámen s tímto reklamačním řádem, který je nedílnou součástí každé faktury. Daňový doklad, který kupující dostane se zbožím, slouží zároveň jako záruční list. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda převzaté zboží souhlasí s fakturou a dodacím listem a zda nevykazuje vady či poškození. Všechny role stejného referenčního čísla musí mít totožnou výrobní šarži, není-li smluveno jinak. V případě doobjednávek si je zákazník vědom rizika, že zboží již nemusí být dostupné v šarži z předchozí dodávky a že se tedy může mírně lišit v barevnosti šarži od šarže. Vlastnosti tapety, způsob lepení a mezinárodní piktogramy jsou uvedeny na informačním štítku u zboží nebo na přiloženém letáku. Záruční doba je 24 měsíců. Tato lhůta začíná převzetím zboží. Kupující, nikoliv prodávající, zodpovídá za výpočet množství odebíraného zboží. Nepoužité role a zbytky tapet zůstávají vlastnictvím kupujícího.

Je důležité, aby si kupující výrobky určené na lepení zkontroloval ještě před jejich nalepením. V případě nalepení vadného výrobku dodavatel materiálu nepřebírá zodpovědnost za škody a dodatečné náklady vzniklé při odstraňování již nalepeného výrobku ze stěny. Pokud je tapeta aplikovaná na stěnu, nebo jiný povrch, je její reklamace již nemožná. Objednatel je povinen zkontrolovat, zda převzaté zboží souhlasí s fakturou a dodacím listem a zda nevykazuje vady či poškození.

Případná reklamace zboží se přijímá výhradně v písemné formě, za kterou se považuje i fax či email. K reklamaci je potřebné přiložit kopii daňového dokladu, etiketu/y k produktu/ům - slouží jako specifikace zboží a dostatečně prokazatelnou, kvalitní fotodokumentaci zjištěného stavu/jevu a postup aplikace. Bez těchto náležitostí nemusí být zboží do reklamačního řízení přijato.

Termín vyřízení reklamace je do 30 dnů od jejího přijetí. V případě oprávněné reklamace bude zboží vyměněno, případně budou vráceny vynaložené finanční prostředky a to formou převodu na účet nejpozději do 30 dnů od ukončení reklamačního řízení.

Společnost LPK INVEST PRAHA, s. r. o. si vyhrazuje právo barevných odlišností mezi katalogem a tapetami, resp. mezi jednotlivými výrobními šaržemi. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a nelze se jí dožadovat v případech, kdy bylo s výrobkem nakládáno v rozporu s pokyny k jeho použití. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození způsobená při neodborné manipulaci se zbožím či na vady vzniklé nevhodným skladováním.

Nárok na uplatnění záruky také nevzniká pokud:

-         zboží bylo poškozeno při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je nutné řešit s přepravcem bez zbytečného odkladu);

-         zboží bylo aplikováno na nevhodný či nesprávně upravený podklad (doporučeným podkladem pro tapetování jsou sádrokartonové stěny nebo stěny opatřené sádrovou stěrkou a penetrací v kvalitě Q3);

-         teplota vzduchu během lepení nesmí být 24 hodin před lepením a minimálně 24 hodin po lepení nižší než 19,5°C;

-         žádná zvýšená prašnost nesmí po instalaci tapet v tapetovaných místnostech vznikat (po instalaci tapet nesmí v dané místnosti dojít k broušení, řezání popř. jinému prašnému procesu);

-         zboží bylo poškozeno neodbornou instalací, zacházením nebo údržbou vykonávanou v rozporu s návodem;

-         zboží bylo používáno v podmínkách, pro které není určeno a které jsou v rozporu s údaji výrobce;

-         zboží bylo poškozeno působením živlů (voda, sluneční záření, teplo, nadměrná vlhkost);

-         zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním či používáno pro jiné účely, než k jakému bylo vyrobeno.

V závislosti na struktuře povrchu tapety můžou být přechody okrajů pásů mezi sebou takřka neviditelné, částečně viditelné či pouhým okem dobře zřetelné, aniž by se jednalo o vadu. Stejně tak bílá hrana tapety není vadou výrobku.

S výše uvedeným jsem byl řádně seznámen a uhrazením zálohové faktury souhlasím s platebními a dodacími podmínkami.

Tento reklamační řád je platný od 1.9.2020